Sobota, 08 Sie 2020
 
 
Wywiady, opinie PDF Drukuj Email

Prof. Jerzy Buzek

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek

Intensyfikacja zakresu wykorzystania Odry i Kanału Gliwickiego jest wielką szansą, która może pełnić swoją rolę stymulatora wzrostu gospodarczego, nie tylko przedsiębiorstw regionu ale nawet znacznej części Europy.

Już w 1999 roku, podczas mojej pracy na czele polskiego Rządu, wraz z ówczesnym Premierem Republiki Czeskiej, stwierdziłem brak dostatecznej współpracy w kvestii wykorzystania rzeki Odry, jako istotnego elementu europejskiej sieci środlądowych dróg wodnych.

Jestem przekonany, że jest dobry czas ku temu aby kontynuować działania majace na celu obecne i przyszłe wykorzystanie zasobów wodnych rzeki Odry, s aspekcie jej strategicznego położenia w Europie, dla rozwoju gospodarczego regionów.

(Z listu skierowanego do konferencji śródlądowej w Opolu, Polska, 14 kwietnia 2010)

 

Aleksander Marek Skorupa

Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry-2006, Wojewoda Dolnośląski, Polska

Aleksander Mark SkorupyRządowy program wieloletni „Program dla Odry – 2006”, powołany do życia w 2001 r., obejmuje swoim zakresem zadania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska i czystości wód, usunięcia szkód powodziowych, prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji ekosystemów, zwiększenia lesistości, utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej, a także energetycznego wykorzystania rzek. Obszar działania Pełnomocnika obejmuje całe dorzecze Odry w granicach Polski, które administracyjnie leży na obszarze ośmiu województw.

Projekt utworzenia europejskiego wodnego korytarza Dunaj-Odra-Łaba (D-O-L) od samego początku cieszy się pełnym poparciem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006. Pomysł połączenia tych dróg wodnych znakomicie wpisuje się w koncepcję dotychczasowego Programu, jak również przygotowywanej obecnie jego aktualizacji, która zakłada m.in. poprawę funkcji transportowej rzeki Odry. Wiele z planowanych i realizowanych zadań Programu jest zorientowanych na poprawę żeglugi (m.in. poprawa żeglowności na odcinku Odry swobodnie płynącej, budowa stopnia wodnego Malczyce, budowa i modernizacja jazów), a tym samym na późniejsze wykorzystanie w ramach międzynarodowych dróg wodnych. Budowa wodnego korytarza D-O-L umożliwi połączenie zmodernizowanej Odrzańskiej Drogi Wodnej, która jest elementem drogi wodnej E-30 oraz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC) z Morzem Czarnym przez Dunaj oraz z Morzem Północnym przez Łabę, co z pewnością przyczyni się do zrównoważonego rozwoju regionów nadodrzańskich, lepszej integracji gospodarczej z krajami UE, a także wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych do atmosfery. Trzeba pamiętać, że transport śródlądowy należy do najczystszych, najtańszych, najmniej energochłonnych i najbezpieczniejszych form transportu i jest w pełni zgodny z polityką transportową UE. Dodatkowo infrastruktura żeglugowa pełni także inne ważne funkcje, np. zbiorniki wodne zasilające drogi wodne w okresie niżówek mogą pełnić również funkcje przeciwpowodziowe oraz rekreacyjne przyczyniając się w ten sposób do rozwoju turystyki w regionie.

Zbiorniki i spiętrzenia tworzą także nowe siedliska przyrodnicze zwiększając w ten sposób powierzchnię obszarów cennych przyrodniczo i atrakcyjnych turystycznie, jak również umożliwiają energetyczne wykorzystanie rzek, co skutkuje zmniejszeniem emisji do atmosfery zanieczyszczeń ze źródeł konwencjonalnych. Wszystkie zalety realizacji projektu utworzenia europejskiego wodnego korytarza Dunaj-Odra-Łaba, który przyczyni się do rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), wskazują, że należy dążyć do tego celu z całą stanowczością. Z pewnością przełoży się to na szybszy i bardziej zrównoważony rozwój gospodarczy, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska i wartości przyrodniczych w tej części Europy.

 

Józef Gisman

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Polska

Józef GismanZ pelnym przekonaniem Powiat Kędzierzyrisko - Kozielski popiera ideę budowy korytarza wodnego Dunaj - Odra - Łaba.

Powiat Kqdzierzyňsko - Kozielski można bez przesady nazwać zagłębiem przemysłowym Opolszczyzny. Sama produkcja wyrobów chemicznych stanowi 10% przetwórstwa przemysłowego w Województwie Opolskim. W sektorze tym jest zatrudnionych 10% wszystkich zatrudnionych. Jednym z nowoczesnych rozwiązań transportowych jest wykorzystanie wód płynących do przewozu znacznych ilości produktów przemysłowych stwarzających m.in. zagrożenie w ruchu ladowym. Niebagatelne znaczenie ma tutaj międzynarodowy projekt budowy transeuropejskiej śródlądowej drogi wodnej łączącej Dunaj, Odrę , oraz Łabę.

Zgodnie z założeniami tego projektu gospodarki położone z dorzeczu tych rzek będą dysponować dużo większym potencjałem rozwojowym niż obecnie. Dla lokalnego przemysłu powstaną nowe możliwości pozyskiwania innowacyjnych technologii komunikacyjnych, rozwiązywania problemów transportowych oraz zapewnienia efektywnej współpracy ponadnarodowej oraz pobudzenia usług turystycznych i zabezpieczających przed klęskami żywiołowymi. Wodny korytarz na wzór połaczeń Rodanu i Renu w zachodniej Europie podniesie także konkurencyjność naszych lokalnych społeczności samorządowych, które tak bardzo leżą nam na sercu.

Wszystko przemawia za tym, aby projekt ,,D-O-L" spotkał się z naszym gorącym samorządowym poparciem.

 

Rafał Jasiński

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Racibórz

W odpowiedzi na  mail z dnia 14 grudnia 2010 roku  pragnę poinformować, że  Miasto Racibórz   w pełni popiera koncepcję budowy wodnego korytarza na   odcinku  Dunaj  - Odra   i jest  głęboko zainteresowane dalszym rozwojem wydarzeń  idących w kierunku przyjęcia projektu   i rozpoczęcia jego realizacji.   Również, jako władze Gminy podjęliśmy konkretne działania dokonując odpowiednich  zapisów w    „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegomiasta Raciborza” przyjętego Uchwałą  Nr XXXVII/ 575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r. 

W Studium w Rozdziale 7 Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego    – obszary i obiekty wprowadzono następujący zapis: „W granicach administracyjnych miasta przyjmuje się za   priorytetowe działania w odniesieniu do systemu wód powierzchniowych związanych z budową polskiego  odcinka drogy wodnej Odra – Dunaj realizowanego w trybie przepisów odrębnych” .   Należy przy tym podkreślić, że  w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego realizowane są nowe edycje planów miejscowych oraz ich zmiany.

 

Wojciech Bosak

Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Polska

Wojciech BosakRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie, jako administrator Drogi Wodnej Górnej Wisły, z dużym zainteresowaniem obserwuje działania i prace związane z możliwościami rozwoju dróg wodnych. W szczególności dotyczy to założeń "Strategii Rozwoju Transportu" oraz propozycji Polski wysłanych do Komisji Europejskiej dot. Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T), jak również włączenia do projektowanego korytarza CETC-ROUTE 65 (tzw. Deklaracja Szczecińska z dnia 31 lipca 2010 r. wspierająca inicjatywę utworzenia korytarza transportowego) oraz połączenia Dunaj-Odra-Łaba.

W przypadku ww "Strategii Rozwoju Transportu" (koordynator: Minister Infrastruktury), w odnieseniu do transportu wodnego śródlądowego zakłada się m.in. włączenie dróg wodnych i portów do europejskiego systemu dróg wodnych. Wpisując się w przyjęty przez Rząd RP kierunek strategiczny oraz politykę transportową i środkowiskową Unii Europejskiej, RZGW w Krakowie uważa za celowe umiseszczenie w dokumentach strategicznych Państwa polskiego i Unii Europejskiej, koncepcji budowy Kanału Śląskiego oraz ewentualnej kontynuacji wadłużenia istniejącej drogi wodnej Górnej Wisły na północ (Niepołomice, Sandomierz).

Otwarcie drogi wodnej w kierunku zachodnim to, z kolei budowa Kanału Śląskiego łączącego żeglowny odczinek górnej Wisły z projektowanym  odrzańskim systemem dróg wodnych. Kanał Śląski znany był w studiach i projektach do roku 1970 roku jako kanał Odra - Wisła. Wariant południowy, który naszym zdaniem powinien być obecnie rozpatrywan, byłby odgałezieniem planowanego polączenia Odra - Dunaj (korytarz wodny Dunaj - Odra - Łaba) wykorzystując dolinie rzeki Rudy, dopływu Odry, a w dorzeczu Wisły dolinę rzeki Gostynki. Kanał liczyłby około 90 km i mógł by najtańszym kosztem spiać regiony Małopolski i Śląska z Bałtykiem oraz siecią zachodnio-europejskich dróg wodnych.

Warto podkreślić, iż przyjęcie ww. inwestycji do realizacji - otwierających istnicjąca drogę wodną Górnej Wisły na zachód, wschód i północ - stwarza możliwości połączenia portu w Kędzierzynie-Koźlu z Górną Wisłą (do Krakowa, Niepołomic lub Sandomierza) oraz równoległej reaktywacji szlaku wodnego E-70 Odra-Warta-Wisłą aż do Gdańska. Włączenie Kanału Śląskiego do Kanału Dunaj-Odra-Łaba, to  połączenie gdańskiego portu szlakami rzecznymi nie tylko z Bratysławą, Wiedniem czy Budapesztem, ale i z Krakowem - z tym, że okrężna drogą przez Kanał Bydgoski, Wartę, Odrę i Kanał Śląski. Niezależnie od połączenie Odrą z Morzem Bałtyckim, Dunajem z Morzem Czarnym, Łabą z Morzem Północnym oraz w łączeniem Drógi Wodnej Górnej Wisły w system europejskich śródlądowych dróg wodnych.

 

Joanna Przybyszewska

Pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. rzeki Odry, p/o Dyrektora Wydziału Polityki Regionalnej, Polska

Joanna Przybyszewska Kanał Odra-Dunaj jako integralna część Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC, będącego wspólną inicjatywą 14 regionów europejskich, ma stanowić przedłużenie istniejącej Odrzańskiej Drogi Wodnej w kierunku południowym. Jego potencjalną budowę należy postrzegać jako podjęcie działania na rzecz kształtowania docelowego kształtu sieci dróg wodnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Połączenie Odra - Dunaj - Łaba ma szansę zajęcia kluczowej pozycji w transkontynentalnym szlaku żeglugowym północ - południe pomiędzy Bałtykiem i basenem Dunaju. 

Województwo Dolnośląskie aktywnie włącza się we wszelkie działania na rzecz promowania połączenia Odra - Dunaj - Łaba, dostrzegając w nim nowy potencjał rozwojowy dla całego regionu Nadodrza. Razem z województwami Opolskim, Lubuskim, Wielkopolskim i Zachodniopomorskim od kwietnia 2010 r. uczestniczymy również w nowej inicjatywie budowania makroregionalnej Strategii Polski Zachodniej, dla której rzeka Odra stanowi naturalną oś rozwoju. W ramach prac polsko - czeskiej grupy O-K-O przebadano wszystkie możliwe warianty rozbudowy Odry od Koźla do Ostrawy, odzwierciedlające współczesne poglądy na żeglugę śródlądową i jej rolę w systemie transportowym kraju i Europy. Jednak w wyniku żadnego z dotychczasowych opracowań nigdy nie pojawiła się konkretna data rozpoczęcia budowy drogi wodnej Odra-Dunaj. 

W interesie polskich regionów jest, aby można było potraktować projektowany zbiornik wodny Racibórz jako przyczółek rozpatrywanego połączenia żeglugowego, a odcinek Koźle - Ostrawa jako pierwszy element docelowego połączenia Odra - Dunaj - Łaba. Będzie to możliwe dopiero po zakończeniu eksploatacji kruszywa z czaszy przyszłego suchego zbiornika Racibórz. Do tego czasu zyskujemy ochronę przeciwpowodziową, lecz nie wykorzystamy możliwości transportowych, które mogłyby być interesujące dla ośrodków przemysłowych. Moglibyśmy mieć jedno i drugie. W przededniu zapowiadanej rewizji sieci korytarzy TEN-t, zjednoczona Europa potrzebuje nowoczesnego połączenia żeglugowego, które mogłoby zapewnić niskoemisyjny i wysokowydajny, czyli tani, masowy transport towarów w ramach "zielonego [ekologicznego] korytarza" jakim ma szansę zostać CETC.

 

dr Jan Pyś

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Polska

Jan Pyś

Mijają wieki odkąd powstała koncepcja budowy drogy wodnej Dunaj-Odra-Łaba (D-O-L). Jestem pewny, że wraz z zakończeniem burzliwych dziejów Europy Środkowej zniknęły wszelkie przeszkody do wybudowania tej wspaniałej inwestycji.

Wodny korytarz potrzebny jest nie tylko krajom, przez który będzie przebiegał ale także Unii Europejskiej. Jest istotnym brakującym elementem sieci transportowej koniecznym dla dalszego gospodarczego rozwoju Unii Europejskiej.

Dzięki budowie wodnego korytarzu D-O-L Unia Europejska nie tylko uzyska nowe, tanie i przyjazne środowisku połączenia, ale także bezpieczeństwo powodziowe oraz udowodni, że rozwój gospodarczy Europy Środkowej jest istotnym elementem jej polityki gospodarczej.

Z marynarskim pozdrowieniem dla wszystkich ludzi rzek Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu dr Jan Pyś