Wednesday, 17 Jul 2024
 
 
Mezinárodní projednávání vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe PDF Print E-mail
There are no translations available.

Mezinárodní projednávání vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe

Mgr. Vít Šimonovský - ředitel odboru plavby Ministerstva dopravy ČR

Vláda České republiky přijala dne 20. července 2009 usnesení č. 929 o Politice územního rozvoje České republiky 2008. Toto usnesení vlády obsahuje pod bodem IV.5. úkol pro ministra dopravy, a to „prověřit ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na mezinárodní úrovni potřebnost průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe a zajistit projednání koridoru tohoto průplavního spojení s představiteli Polské republiky, Rakouské republiky, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a s Evropskou komisí, včetně signatářů Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (Dohoda AGN, přístupová smlouva a Transevropská dopravní síť /TEN-T/), s cílem posoudit v úplných evropských souvislostech problematiku jeho možné realizace, přepravní účinnosti a investiční náročnosti jednotlivých větví a předložit vládě do 31. prosince 2010 informaci o výsledcích tohoto prověření“.

Jednání zástupců České republiky a Polska o vodním koridoru D-O-L ve Varšavě

Jednání zástupců České republiky a Polské republiky o vodním koridoru D-O-L ve Varšavě

Za účelem plnění úkolu z usnesení vlády proběhlo dne 29. 9. 2009 v Ostravě a dne 26. 11. 2009 ve Varšavě jednání české a polské delegace. Českou delegaci vedl JUDr. Pavel Škvára, MBA a polskou Anna Wypych - Namiotko, náměstkyně ministra infrastruktury.

V rámci předchozích konzultací se zástupci Evropské komise (DG TREN) bylo zjištěno, že by bylo možné z rozpočtu DG TREN získat finanční příspěvek na studii týkající se problematiky průplavního spojení D-O-L s tím, že vyšší pravděpodobnost získání příspěvku je v případě podání společné žádosti více státy. K této možnosti se polská strana vyjádřila kladně. Seznam priorit, kterými by se měla studie zabývat (vypracovaný českou stranou ve spolupráci s tuzemskou odbornou veřejností), byl zaslán polské straně ke stanovisku počátkem ledna 2010.

Byla také projednána novelizace Memoranda o spolupráci na přípravě realizace oderské vodní cesty v úseku Kožle – Ostrava, které bylo uzavřeno mezi zástupci příslušných orgánů státní správy ČR a Polska dne 12. 4. 2000 (za ČR na úrovni náměstka ministra dopravy). Zatímco původní memorandum se týkalo pouze propojení Odry na českém území, nyní je zájem rozšířit působnost memoranda i o společné projednávání otázek průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe. Současně je cílem obnovit činnost stálé česko-polské pracovní skupiny, která se naposledy sešla v roce 2004 a v jejímž rámci by mohla být řešena společná problematika D-O-L. Obě strany se shodly, že do budoucna mohou být signatáři memoranda týkajícího se průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe i další státy dotčené problematikou průplavního spojení. Návrh dodatku k memorandu byl polské straně zaslán počátkem února tohoto roku.

Dalším zásadním partnerem v předmětném mezinárodním projednávání je Slovenská republika. Bilaterální jednání se zástupci ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací proběhlo dne 15. 12. 2009 v Bratislavě. Českou delegaci vedl JUDr. Pavel Škvára, MBA a slovenskou státní tajemník Milan Mojš.

Slovenská strana uvedla, že na Slovensku je zpracován národní generální program implementace akčního programu podpory vnitrozemské plavbě NAIADES, vydaného Evropskou komisí v roce 2006. Jako priorita v oblasti rozvoje vodních cest na Slovensku do roku 2013 je zde uvedeno zabezpečení dostatečných podmínek pro plavbu na vážské vodní cestě na její splavné části. Nicméně slovenská strana má vytvořenou územní rezervu pro budoucí výstavbu průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe v návaznosti na komplexní porovnání variant řešení v části spojení na území Slovenské republiky.

Slovenská strana rovněž vyjádřila svůj zájem o zapojení k podání společné žádosti o příspěvek ze strany EU na zpracování výše popsané studie.

Dne 18. 1. 2010 byl slovenské straně zaslán návrh hlavních témat uvažované studie ve věci průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe.

Po sérii neformálních kontaktů, při nichž bylo doporučeno vyčkat personální stabilizace na Spolkovém ministerstvu dopravy, výstavby a bydlení, byl v lednu 2010 zaslán podnět k jednání i zástupcům německé strany. Německá strana navrhla uskutečnit jednání dne 24. března 2010 v Berlíně.