Mittwoch, 17 Jul 2024
 
 
Cestovní ruch
Dienstag, den 02. Juni 2009 um 12:57 Uhr

 

Zlepšení kvality života, rozvoj turistiky, sportovní a volnočasové aktivity,   bydlení „u vody“

Vodní cesty bývají  impulsem pro hospodářský rozvoj přilehlého území. Tento rozvoj se však neodehrává pouze ve sféře průmyslu, obchodu či  logistických služeb a nesoustřeďuje se  jen do přístavních průmyslových zón. Týká se i dalších aktivit, ať už je jejich ekonomický charakter zjevný, primární, nebo pouze sekundární. S některými z nich se setkáváme téměř výlučně, nebo dokonce zcela výlučně na vodních cestách. Jedná se v prvé řadě o sportovní a rekreační aktivity vázané na vodu, tj. vodní motorismus – zejména turistické dálkové plavby, jachting, kanoistiku a veslařství. Pro tyto činnosti může vodní koridor D-O-L nabídnout –  stejně  jako  jiné vodní cesty – ideální podmínky.  Kraje, kudy by procházel D-O-L jsou bohaté na historii, kulturní dědictví, přírodu a nabízí jedinečnou rekreaci. Během stavby se počítá s novými moderními rekreačními zařízeními (mariny, kempy, hotely), která by byla postavena jako součást pro vodní stavby. Tato zařízení by poskytovala pohodlný přístup k vodním plochám, které tvoří vodní koridor, jezera a řeky. Rozvoj rekreační plavby, návštěva vodních děl, cyklistika podél vodních cest. To všechno budou nové vítané prvky rekreace a trávení volného času i pro místní obyvatele. Cestovnímu ruchu se otevřou nové oblasti.   

Waterways for Growth - Wasserstraßen für Wachstum

 

Rekreace, táboření 

Na atraktivních místech podél vodní cesty (jezera, zátoky, pláže) vzniknou nová rekreační zařízení a podpůrné aktivity pro plavbu: kampy, místa pro táboření v přírodě, klubovny, maríny, hotelové a restaurační služby, servisní stanice pro malá plavidla, půjčovny lodí apod. Příležitosti, které nabízí vodní doprava pomáhají růstu místní ekonomiky vytvářením malých podnikatelských aktivit. Podnikatelé a sportovní svazy jistě využijí této příležitosti a rozšíří nabídku služeb a volnočasových aktivit v regionech.    

Marína Labe - Píšťany je vzorovým příkladem, který nám naznačuje, jak by mohly vypadat podobná zařízení na vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe.

Marína Labe - Píšťany je vzorovým příkladem, který nám naznačuje, jak by mohly vypadat podobná zařízení na vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe.

 

Osobní lodní doprava 

Zvláštní kategorií rekreačního využívání vodních cest je osobní vodní doprava, která vlastně není dopravou v pravém slova smyslu, nýbrž spíš rekreační službou. Nabídka této služby je dvojí. Buď se týká několikahodinových vyhlídkových vyjížděk nebo několikadenních i dvou až třítýdenních plaveb po evropských řekách a průplavech.

Výletní loď pluje na průplavu Rýn-Mohan-Dunaj. Vodní koridor D-O-L by se stal jistě také velkou turistickou atrakcí.

Výletní loď pluje na průplavu Rýn-Mohan-Dunaj. Vodní koridor D-O-L by se stal jistě také velkou turistickou atrakcí. 

 

  1. Boating a jachting 

Vodní koridor D-O-L nebude sloužit pro plavbu pouze lidem žijících na jeho březích, ale i vodním turistům z celé Evropy, povede k rozvoji plavby jako obrovský magnet. Rekreační a sportovní plavba je nesmírně populární činnost, po celém světě jsou miliony "vodních turistů". D-O-L umožní nejen nejkratší cestu např. mezi Berlínem a Vídní, ale také krásný zážitek. Už při výstavbě vodní cesty bývá pamatováno na zajištění základních předpokladů turistického využívání. Vznikají při ní zálivy vhodné pro zřízení sportovních  přístavů  (marín). Budují  se  rampy  pro  spouštění  sportovních  plavidel na  vodu  a někdy  i  speciální plavební komory malých  rozměrů pro  sportovní  lodě.  Na některých starých vodních cestách nedostatečných parametrů, které  již ztratily význam pro komerční dopravu, je dnes čilá sportovní  a  rekreační plavba –  vedle  snahy o zachování historicky cenných technických děl  i pro příští generace – vlastně hlavním důvodem pro jejich udržování v provozuschopném stavu. To by bylo možno dokumentovat  zejména na  starých britských průplavech. Ze  stejných popudů dochází i u nás k postupné obnově desítky let nevyužívaného a chátrajícího Baťova kanálu či dokončení splavnění Vltavské vodní cesty do Českých Budějovic.

Čilý plavební ruch v plavební komoře Hardewijk v Nizozemsku.

Čilý plavební ruch v plavební komoře Hardewijk v Nizozemsku

 

  2. Kajutové lodě 

Velmi oblíbená jsou kajutová plavidla odpovídající nabízeným komfortem hotelům vyšší kategorie.K jejich vybavení patří nejen stylové restaurace a bary, ale i vyhlídkové sluneční paluby, sauny a plavecké bazény. Jejich význam v posledních letech vzrůstá, a to nikoliv náhodou třeba na trase Rýn–Mohan–Dunaj od Rotterdamu až po Budapešť, či dále po proudu Dunaje. Nabízí nejen krajinné  scenerie, ale  i návštěvy historických měst a kulturních památek. Není těžké si představit dálkové plavby z Vídně či Bratislavy na sever, do Wroclawi nebo až do Berlína, se zastávkami mezi jihomoravskými vinohrady, v blízkosti zachovalých říčních meandrů ve Strážnickém Pomoraví, v Kroměříži, v Olomouci, Hranicích, lázních Teplice nad Bečvou, Ostravě a v dalších atraktivních místech. 

Kajutová loď Flamenco na Dunaji

Nejnovější kajutové lodi typu Twin Cruiser mají oddělitelnou motorovou část, která je vlastně tlačným remorkérem, od hotelové části. Příkladem může být loď Flamenco dlouhá 135 metrů a široká 11,40 metru. Nabízí lůžkovou kapacitu pro 172 až 196 osob a může plout rychlostí až 22 km/h. Svými rozměry i výškou pevného bodu (6 m) je „šita na míru“ pro vodní cesty charakteru D-O-L.

 

  3. Divoká voda, kánoistika a rafting

Na trase vodního koridoru D-O-L bude možné využít rozdílů hladin u plavebních stupňů pro zřízení umělých drah pro vodní sporty na divoké vodě. Vodní plocha vodního koridoru D-O-L bude vhodná pro provozování vodních sportů na hladké vodě jako jsou vodní motorismus, veslování, jachting apod.

Umělá dráha pro vodní sporty na divoké vodě na vodním díle Čunovo na Dunaji na Slovensku. Podobné sportovní areály by měly vzniknout i na vodním koridoru D-O-L.

Situace vodního díla Kopytov (pravobřežní  varianta obchvatu hraničních meandrů řeky Odry). Na levé straně plavební komory je vhodný prostor pro umístění sportovního areálu pro vodní sporty.

 

Cykloturistika

Velmi příznivé podmínky rozvoje má v souvislosti s výstavbou průplavů cykloturistika. Manipulační stezky po březích jsou totiž vyhledávanými trasami pro cyklisty. Těm poskytuje klidné a bezpečné cestování v příjemném prostředí, neboť se nikde nekříží s frekventovanými silnicemi, a přístup motorových vozidel na ně je striktně zakázán. Stezky podél průplavu Rýn-Mohan–Dunaj jsou snad nejfrekventovanějšími cyklotrasami v Německu a podnítily rozvoj návazných aktivit v oblasti pohostinství, hotelových služeb a půjčoven kol.

Stezky na břehu D-O-L budou moci sloužit jako atraktivní cyklistické trasy. Na snímku průplav Rýn-Mohan-Dunaj.

Stezky na břehu D-O-L budou moci sloužit jako atraktivní cyklistické trasy. Na snímku průplav Rýn-Mohan-Dunaj. 

 

Rybolov

K činnostem, které jsou na hranici mezi hospodářským využíváním a sportem, patří sportovní rybářství. Jeho možnosti na průplavech jsou přinejmenším stejné jako na řekách. Na průplavu Mohan–Dunaj v oblasti Norimberku, tj. v silně urbanizované krajině,  kde má  vodní  cesta  zcela umělý  ráz, byly přesně  evidovány úlovky  sportovních rybářů  a  srovnávány  s umělou násadou  vhodných  ryb –  zejména  candátů, úhořů  a  štik. Přepočteme-li přírůstky těchto ryb, vyjde asi 80 kg/ha za rok. Pravda, zvlášť úrodné a  intenzivně obhospodařované  rybníky dávají výnosy vyjadřované  i ve  stovkách kg/ha za rok, horší  rybníky neposkytují  však  ani 100 kg/ha  za  rok. Produkce  ryb  tedy alespoň částečně nahrazuje ztrátu zemědělské produkce na půdě, zabrané výstavbou průplavu. Přinejmenším je však dalším zřetelným důkazem, že průplavy nejsou ani žádnými „stokami“, ani stagnujícími nádržemi se „zahnívající“ vodou.  Výstavbou nových úseků vodního koridoru D-O-L by se tak významně rozšířily rybářské revíry. A to asi o 50 km2 nových vodních ploch (rozloha jako 4 rybníky Rožmberky) ke sportovnímu rybaření, které mohou být využity i pro intenzivnější chov ryb. A tak se celá vodní cesta může díky dobré kvalitě vody a mnoha druhům ryb stát jednou z vyhledávaných míst rekreačního rybářství v naší zemi. 

Vodní koridor umožní rozšíření chovu ryb. Na snímku rybář na průplavu ve Francii

Vodní koridor umožní rozšíření chovu ryb. Na snímku rybář na průplavu ve Francii.

 

Bydlení na vodě a u vody 

V souvislosti s úvahami o využití území podél vodního koridoru D-O-L v Rakousku  vznikla  architektonická  studie  rozvoje  „bydlení u  vodní hladiny“. Tento návrh předpokládá výstavbu kolonií rodinných domků s vlastním přístupem k vodní hladině, a v nadstandardním vybavení i s vlastní garáží pro motorový člun či vývazištěm pro jachtu. Nejedná se o žádnou fantazii: i podél průplavu Mohan–Dunaj již vznikají kolonie rodinných domků využívajících příznivého mikroklimatu při hladině bez rizika občasného zatopení, které by hrozilo na říčních březích. Příklady bychom mohli uvést  i z nizozemských průplavů. Nabízí se také i u nás již poměrně rozšířené bydlení v hausbótech.

Projekt bydlení u vodního koridoru D-O-L od rakouských architektů.

Projekt bydlení u vodního koridoru D-O-L od rakouských architektů.

Bydlení na vodě - kanadská jezera

Bydlení na vodě - kanadská jezera. 

 

Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 13. März 2015 um 13:03 Uhr