Thursday, 06 Aug 2020
 
 
Novinky
Koordinátorka EU pro transevropskou síť vodních cest jednala s ministrem dopravy Petrem Bendlem PDF Print E-mail
There are no translations available.

Koordinátorka EU pro transevropskou síť vodních cest jednala s ministrem dopravy Petrem Bendlem

Ministr dopravy Petr Bendl přijal ve čtvrtek 19.3.2009 na Ministerstvu dopravy paní Karlu Peijs koordinátorku EU pro transevrospkou síť vodních cest. Hlavním tématem jednání byla situace na Labi jakožto jediným spojovacím článkem mezi ČR a hlavními evropskými námořními přístavy.

Labská vodní cesta zprostředkovává především zahraniční obchod mezi ČR a námořními přístavy v západní Evropě, kde klíčovou roli hraje přístav Hamburk a dále přístavy Amsterdam, Rotterdam, a Antverpy.

Pro Ministerstvo dopravy je splavnění Labe jednou z dopravních priorit", ubezpečil paní Peijs ministr Bendl a zmínil také podporu regionů pro tento projekt.

Paní Peijs uvedla:Je velmi důležité aby ministerstva dopravy a životního prostředí našla rovnováhu při přístupu, jak realizovat plavební stupeň Děčín a zajistit tak splavnění Labe."

V evropském dopravním kontextu je Labe významné především pro obsluhu námořního přístavu Hamburk. Kapacita železničního napojení na přístav Hamburk je již v současné době téměř vyčerpána (na další zkapacitnění železničních tratí je potřeba obrovských finančních investic) a Labe se ukazuje jako jediná dopravní cesta, která s relativně nízkými investicemi může převzít významný objem zboží.

Oba představitelé jednání se shodli, že po skončení krize bude silniční a železniční kapacita nedostačující a Labská vodní cesta je tedy velmi potřebná.

 
Pět ministerstev doporučilo hájit trasu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe PDF Print E-mail
There are no translations available.

Pět ministerstev doporučilo hájit trasu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe 

29. března 2008 - Pět ze šesti ministerstev doporučilo dále hájit trasu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.

Ministerstvo dopravy: Požaduje s ohledem na zachování potenciálu alternativy k silniční dopravě, usilování o minimalizaci spotřeby energie a emisí hluku, znečišťujících látek a skleníkových plynů v důsledku přepravy zboží a využívání dalších pozitiv případné realizace sledovaných větví průplavního spojení D-O-L na území České republiky zachování územní ochrany průplavního spojení D-O-L. Současně požaduje zapracovat koridor průplavního spojení do Politiky územního rozvoje.

Ministerstvo průmyslu a obchodu: S ohledem na přínos plánovaného průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe pro rozvoj podnikatelského prostředí v České republice je účelné zachovat územní ochranu koridoru průplavního spojení. Doporučuje doplnit do usnesení vlády úkol pro ministra dopravy, který zní: „vypracovat ve spolupráci s ministrem financí analýzu potřebných investic na realizaci koridoru průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe včetně prověření možnosti financování plánovaného projektu z evropských fondů".

Ministerstvo zemědělství: Doporučuje i nadále zachovat územní ochranu průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe.

Ministerstvo pro místní rozvoj: Doporučuje i nadále zachovat územní ochranu průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe a zapracovat koridor průplavního spojení do Politiky územního rozvoje.

Ministerstvo životního prostředí: Ministerstvo životního prostředí konstatuje, že povolení kanálu Dunaj – Odra – Labe se ve většině jeho úseků procházejících územími se zájmy ochrany přírody a krajiny neslučuje s platnou legislativou v oblasti ochrany přírody a krajiny. Pro další rozhodování vlády České republiky považujeme za nezbytné zjistit skutečný stav věci v sousedních zemích – Polsku, Rakousku a na Slovensku, neboť bez zajištění návaznosti v těchto zemích nemá územní ochrana kanálu Dunaj – Odra – Labe opodstatnění v žádné z variant. Teprve v případě, že by se potvrdila vážně míněná snaha těchto zemí o vybudování vodní cesty, má následně smysl pokoušet se hledat trasu kanálu přijatelnou z hlediska ochrany přírody a krajiny. Podstatné je proto také projednání s příslušnými ředitelstvími Evropské komise z hlediska slučitelnosti záměru s legislativou Evropské unie. Záležitost má výrazně meziresortní charakter a zároveň je nutný jednotný a transparentní postup, jakož i garance z hlediska mezinárodní diplomacie. Navrhuje se proto, aby pověření zástupci dotčených ministerstev (Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj) pod garancí Ministerstva zahraničních věcí společně pracovně vyjeli na dotčené státní úřady Polska, Rakouska a Slovenska a na příslušné ředitelství Evropské komise a vzájemně transparentní formou zjistili skutečný stav plánování, územní ochrany a environmentální reálnosti navazujících úseků vodních cest. MŽP navrhuje uložit usnesením vlády České republiky ministrovi zahraničních věcí ve spolupráci s ministrem dopravy, místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí, ministrem zemědělství a ministrem pro místní rozvoj zajistit projednání koridoru průplavního spojení D-O-L se sousedními státy a s Evropskou komisí za účelem finálního rozhodnutí ohledně dalšího územního hájení koridoru D-O-L. Teprve po zjištění mezinárodních okolností může vláda rozhodnout o dalším postupu.

Ministerstvo financí: Je účelné zajistit územní ochranu průplavního spojení DOL do doby projednání účelu daného záměru na úrovni EU s příslušnými členskými zeměmi. Vzhledem ke stavebnímu zákonu je pro její zajištění nejlepší Politika územního rozvoje ČR jako nástroj územního plánování. Vyhodnoceny by měly být i ekonomické přínosy pro dopravce a dotčené území. Kromě toho smyslem úkolu by již nemělo být zvážení dalšího územního hájení koridoru D - O - L, ale konečné rozhodnutí o jeho územní ochraně.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 Next > End >>

Page 14 of 14