Sobota, 18 Maj 2024
 
 
Vodní doprava
Wtorek, 02 Czerwiec 2009 12:53

Plavba je všude ve světě vnímána jako nejekologičtější způsob dopravy. Přednosti a výhody vodní dopravy se nejvíce uplatňují v segmentu zahraničních přeprav, především na dlouhých trasách a v kombinaci s námořní dopravou. Vodní cesty představují zároveň i prostředek pro rekreaci. Osobní i rekreační plavba zaznamenává v poslední době významný rozvoj. Inland Navigation Europe - Europejskie żeglugi śródlądowej

;
Inland Navigation Europe - Europejskie żeglugi śródlądowej


Porovnání kapacity dopravních módů

 

Vodní doprava prochází rozsáhlou modernizací s cílem zajistit bezpečnost a ekologický provoz plavidel. Ty jsou vybavována radary, GPS navigací a existují pvrní říční lodě řízené autopilotem.

Kapitánský můstek moderní říční lodi

 

Vnitrozemská vodní doprava podle komodit

Zdroj: Evropská komise a Centrální Rýnská komise

V současné lodní dopravě, která vychází z tradiční skladby přepravovaného zboží stále vede přeprava velkých kusových nákladů. Pro přepravu velkých, zvláště těžkých a dlouhých kusů je lodní doprava jedinou možností, jak rychle a snadno překonat velké vzdálenosti bez omezení. Železnice je omezena maximálním rozměrem přepravovaných kusů, vycházejícím ze šířky a výšky železničního profilu a poloměru zatáček. Poměrně lepší možnosti má silniční doprava, omezená mosty a stoupáními, ovšem přeprava velkých kusů znamená velká omezení pro ostatní účastníky provozu. Silniční doprava proto slouží jen k přiblížení velkoobjemového nákladu k nejbližšímu splavnému úseku vodní cesty. Podmínkou pro lodní přepravu není jen velikost, která je pro železnici nezvládnutelná. Lodní doprava je schopna snížit koncové ceny takových výrobků, jako jsou lokomotivy, turbíny a transformátory, sila, elektrárenské kotle nebo vrtulníky právě snížením přepravních nákladů.

Nakládání vlaku na říční loď

Druhou komoditou, jejíž doprava je tradičně svěřována lodní dopravě, jsou suché (sypké) náklady. Především se jedná o štěrkopísky, kámen, základní chemikálie, zemědělské produkty, hnojiva, rudy a uhlí. Tyto komodity s nízkou kilogramovou cenou, malými nároky na zacházení a pravidelnost zásobování vyžadují nízkorozpočtové cesty přepravy. Zde lodní doprava nejméně prodražuje vstupní ceny pro zpracovatele surovin. Současná lodní přeprava díky vzdělaným posádkám, pracujícím na směny s moderním vybavením lodí, umožňuje přepravu s přesnými jízdními řády. Lodní doprava je stejně spolehlivou jako železniční doprava, na rozdíl od silniční méně závislou na aktuální dopravní situaci a počasí. V České republice bude otázka nestability Labe a jeho závislosti na množství vody vyřešena zlepšením plavebních podmínek na dolním toku Labe mezi Děčínem a státní hranicí s Německem.

 

Lodní souprava veze asi 10 000 tun uhlí.

Nová loď na přepravu mouky

Do této skupiny lze zahrnout i přepravu odpadů, která je využívána městy v povodí vodních cest. Přeprava průmyslových a domovních odpadů vodní cestou snižuje průjezdy nákladních vozů v obydlených oblastech.

Přeprava odpadu po vodě v Londýně

Další přepravovanou komoditou jsou kapalné náklady. Pro přepravu minerálních olejů a maziv, kapalných chemikálií, případně rostlinných olejů nelze nalézt efektivnější přepravní cestu z hlediska objemu a ceny přepravovaného nákladu než tanker. Stejné platí i pro přepravu kapalného zemního plynu. Lodní dopravě může konkurovat u velkých objemů pouze potrubní doprava, jejíž rentabilita je podmíněna vysokou vstupní investicí a dlouhou dobou amortizace.

Říční tanker na přepravu chemických látek

Rychle se rozvíjející větví říční dopravy je doprava kontejnerová. Evropská komise požaduje na léta 2002 – 2010 nárůst objemu přepravy kontejnery o 40% tak, aby se podíl zvýšil na 5%. Právě kombinace přepravy s námořní, tj. překládka na vodě je největší výhodou. Mobilní plovoucí překládací jeřáby zkracují jinak nutné čekání na stabilní přístavní kapacity při překládání na suchozemské dopravní prostředky. Právě použití moderních způsobů překládky kontejnerů činí z lodní dopravy vysoce konkurenceschopného podnikatele na trhu přepravy.

Typická motorová loď pro přepravu kontejnerů

Přepravu drobného spotřebního zboží říční cestou dosud brzdí jen způsob uskladnění drobného zboží na paletách. Manipulace s paletami je výhodná pro nákladní dopravu, kdy v jediné vrstvě je každá paleta snadno dostupná. Lodní doprava by vyžadovala uskladnění palet ve více vrstvách a způsob manipulace mezi těmito vrstvami. Projekty na lodě pro přepravu palet jsou připravovány a v nejbližších letech by měly být vyřešeny i problémy těchto přeprav.

Projekt lodi pro přepravu zboží na paletách

Vodní doprava je využívána např. velkými výrobci automobilů. Jak německý Ford v Kolíně nad Rýnem, tak Volkswagen ve Wolfsburgu expeduje skoro polovinu své produkce po vodě. Významně to ulehčuje skladovacím prostorám v závodě, protože pomalu plující lodě s vozidly tvoří rychle dosažitelné vyrovnávací sklady hotových výrobků.


Loď pro přepravu automobilů

Zmieniony: Poniedziałek, 03 Luty 2014 14:20