Mittwoch, 17 Jul 2024
 
 
Zlepšení životního prostředí
Beitragsseiten
Zlepšení životního prostředí
Vodní koridor D-O-L a krajina
Vodní koridor D-O-L a globální oteplování
Pozitivní dopad vodní dopravy na čistotu vody
Alle Seiten
There are no translations available.

Zlepšení životního prostředí

Výstavba moderních vodních cest respektuje striktně požadavky zachování přírodních a krajinných hodnot – v řadě případů vnáší dokonce do krajiny přírodní prvky, které byly dřívějšími civilizačními tlaky potlačeny. V případě vodního koridoru D-O-L je možno očekávat, že bilance příznivých a nepříznivých vlivů bude pozitivní, jak vyplývá z charakteru dílčích segmentů území, kterým trasa prochází. Ke kompenzaci nepříznivých vlivů, byť způsobených dříve a jinými zásahy – slouží i návazná výstavba vlhkých biotopů – umělých mokřadů a podobně. Příkladem může být modernizace Středozemního průplavu v Německu, v jejíž rámci by u obce Mannhausen zřízen správou vodní cesty umělý biotop na ploše 70 ha, jehož příznivý vliv na rehabilitaci přírody a na nerušený rozvoj ptačích i jiných druhů je soustavně sledován a je velmi příznivý.


Krajinářský plán vodního koridoru D-O-L z projektu rakouských architektů. Zdroj: DonauConsult Ingenierbüro

Vedle trasy průplavu vznikl v souladu s krajinářským plánem rozsáhlý umělý biotop Schellneck, který je součástí chráněné přírodní oblasti (NSG) Weltenburger Enge.
Vedle trasy průplavu Rýn-Mohan-Dunaj vznikl v souladu s krajinářským plánem rozsáhlý umělý biotop Schellneck, který je součástí chráněné přírodní oblasti (NSG) Weltenburger Enge

Aby byly závěry o vlivu na floru a faunu zcela objektivní, dokumentuje se pečlivě stav před výstavbou vodní cesty a srovná se stavem po jejím dokončení. Příkladem mohou být výsledky porovnání na zdrži Kelheim průplavu Mohan – Dunaj.

Populace objživelníků ve zdrži Kelheim (Rýn-Mohan-Dunaj)
Populace obojživelníků ve zdrži Kelheim na průplavu Rýn-Mohan-Dunaj v Německu

Populace plazů ve zdrži Kelheim (průplav Rýn-Mohan-Dunaj)
Populace plazů ve zdrži Kelheim na průplavu Rýn-Mohan-Dunaj v Německu

Populace ptactva ve zdrži Kelheim (průplav Rýn-Mohan-Dunaj)
Populace ptactva ve zdrži Kelheim na průplavu Rýn-Mohan-Dunaj v Německu

 

Vedení trasy vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a vliv na životní prostředí

1. Trasa vede prakticky vždy mimo oblasti zaplavované sousedící řekou, to jest většinou na zemědělských pozemcích.

2. Některé úseky budou řešeny úpravou říčních úseků. Nicméně, toto řešení bude použito pouze v případech stávajících říčních zdrží, které byly původně konstruovány pro různé jiné účely. V žádném případě se nebude dotýkat zbývajících přírodních říčních úseků. Naopak, na stávajících říčních zdržích budou vytvořeny přírodě blízké prvky (mělké pobřežní zóny, mokřady, močály apod.).

Po stranách vodního koridoru D-O-L budou zřízeny mělké pobřežní zóny, mokřady apod.
Po stranách vodního koridoru D-O-L budou zřízeny mělké pobřežní zóny, mokřady a jiné prvky zvyšující ekologickou hodnotu území. Na obrázku umělá mělká pobřežní zóna na Středozemním průplavu v Německu

3. Vodní cesty budou mít svůj vlastní a zcela oddělený vodohospodářský systém. Vodní režim blízkých toků nebude v žádném případě ovlivněn negativním způsobem. Naopak, bude možné zlepšit jejich vodní režim v suchých obdobích, čímž dojde i ke zlepšení kvality vody.

Středozemní průplav v Německu překračuje řeky a potoky pomocí průplavních mostů, díky tomu nedochází k ovlivnění jejich vodního režimu.
Středozemní průplav v Německu překračuje řeky a potoky pomocí průplavních mostů, díky tomu nedochází k negativnímu ovlivnění jejich vodního režimu

Dá se očekávat, že bilance kladných a záporných vlivů na životní prostředí u spojení DOL bude příznivá a to i díky mnoha ekologickým a revitalizačním projektům, které budou jeho součástí.